/* Cookies */ /* MailChimp */ /* Google Analytics */

Amaçlar

S-PARCS, sanayi bölgelerindeki şirketler için, işletme bazlı enerji tasarrufu modelinden işbirlikçi çözümlere geçmeyi hedeflemektedir. Böylece daha yüksek enerji tasarrufu elde edilir ve bölgede yer alan şirketlerin rekabet gücünün artması sağlanır.

S-PARCS, enerji tasarruflu bölge tasarımı ve işletimi için sistematik olarak her düzeyde teknik, ekonomik, yasal, mevzuata ilişkin, organizasyonel,

çevresel ve sosyal engelleri analiz edecek ve bunların üstesinden gelmek için yenilikçi, piyasaya hazır çözümler sunacaktır.

S-PARCS’ın özel hedefleri
bu yeni ve yaratıcı fikirleri uygulamak için gerekli olan temel bileşenlere işaret etmek ve zamanında önlem alarak geniş çapta farkındalığı arttırmayı ve hızlıca uyarlanmayı kapsar.

İşletmelerin gerçekte enerji işbirliği yapması için uyarlanabilir araçlar
geliştirmek, test etmek ve dağıtımını yaparak rekabet gücünü arttırmak

Bütün öncü OSB’ler, karşılıklı enerji işbirliğini küreselleşen endüstriyel ortamda rekabet güçlerini arttıran esaslardan biri olarak tanımlamıştır.

S-PARCS ‘ın geliştirdiği çözümlerin ve araçların tümü, öncü OSB’lerin enerji verimliliğini arttırması için tasarlanırken, bazı durumlarda düşük enerji maliyetleri veya tedarik güvenilirliği yoluyla rekabet güçlerini önemli ölçüde destekler.

Başarının ölçülmesi
İP 4’te oluşturulan izleme/takip sistemi, geliştirilen çözümlerin ve araçların kesin olarak değerlendirilmesi için Anahtar Performans Göstergelerini (KPIs) içerir ve bunların rekabetçilik üzerindeki etkilerine dair göstergeleri kapsar.
İş-Zaman Çizelgesi
Sanayi Bölgelerinin yönetsel düzeyinde test edilmiş çözümlerin ve araçların olumlu değerlendirildiği göz önüne alındığında, S-PARCS’ın son 10 ayda fiziki veya sözleşmeye bağlı uygulamalarının başlaması ve rekabet gücünün iyileştirilmesi beklenmektedir.
Endüstri bölgelerindeki enerji hizmetlerinin ortak sözleşmesi için tekrarlanabilir iş modelleri geliştirmek, test etmek ve dağıtmak

Öncü Endüstri Bölgeleri, S-PARCS’da yürütülen değerlendirme ve sonraki destek eylemleri için bir dizi enerji hizmetini öncelikli konular olarak belirledi. Teklif hazırlığı sırasındaki istişarelerde bölgeler, hizmetlerin kalıcı olması için sürdürülebilir iş modelleri geliştirilmesinin önemli bir konu olduğunu bildirdi. Bu nedenle S-PARCS’ın gelecekteki AB enerji piyasasının farklı senaryolarına göre geliştirilen ve bu tür iş modellerine yoğunlaşılması için T2.2 olarak belirtilen bir görevi vardır ve İP.5‘in içeriğinde yer almaktadır.

Başarının ölçülmesi

İP.5’in sonunda, test edilen enerji hizmetlerinin performans göstergeleri belirlenir. Belirli enerji hizmetlerinin performans göstergeleri ve bununla birlikte bölgelerin yöneticilerinin hızla uygulamayı düşündüğü hizmetler, hedefe ne kadar ulaşıldığının ölçülmesine olanak sağlayacaktır.

İş-Zaman Çizelgesi

S-PARCS’ın ilk yılında geliştirilen iş modelleri ve son değerlendirmeleri 36. ayda gerçekleşecek. Bölgeler kendileri için belirlenen kazanımları İP5’de gerçekleştirecek.

Enerji alanında işbirliğini sağlamak için yenilikçi araçların benimsenmesini hızlandırma ve tartışmalara açılım getirme amacıyla mevzuat çerçevelerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak

Konsorsiyum, mevzuatlara ilişkin bazı olumsuz hususları halihazırda belirlemiştir. S-PARCS, endüstriyel bakış açısıyla politika yapıcılarına zorlu engelleri ve bu engellerin üstesinden gelmenin en iyi yollarını göstermek için bir araya gelmelerini hedeflemektedir. Bu kapsamda S-PARCS, tüm yönetimsel düzeylerde enerji işbirliğini/hizmetlerini basitleştirmek için mevcut bölgesel/ ulusal/ AB politikalarında ve yasal çerçevelerde değişiklikler tasarlamaktadır.

Başarının ölçülmesi

S-PARCS ve paydaşları, AB projelerinin politika ile ilgili sonuçlarını üst düzey politikacılara aktarmada olağanüstü başarı gösterdiler. Örneğin, koordinatör EI-JKU Ekim 2016’da1 Avrupa Parlamentosu’nda, AB projesinin sonuçları hakkında üst düzey AB temsilcilerini bilgilendirmek için bir çalıştay düzenledi ve yönetti. Bu nedenle, S-PARCS, ulaştığı sonuçların ilgili hükümetler ve kamu kuruluşları tarafından hazırlanan belgelerde referans alınacağından emin.

İş-Zaman Çizelgesi

Bir takım yasa/mevzuat kaynaklı engeller önceden belirlenmiştir ve İP1’de başka engellerin tespit edilmesi beklenmektedir. Ancak, proje ilerledikçe politika yapıcılar ile yapılan görüşmeler OSB’nden elde edilen sonuçların sunulduğu tarihte önemli ölçüde artacak ve projenin son 6 ayında ilgili yaygınlaştırma kampanyasıyla zirveye ulaşacaktır. Bu nedenle projeye yapılacak atıflar S-PARCS’ın sonraki aşamasında veya proje sonrası aşamasında beklenmektedir.

AB endüstriyel bölgelerinde faaliyet gösteren tarafların kapasitelerini geliştirin; beceri ve yetkinliklerini arttırın

S-PARCS, endüstri tarafındaki oyuncuların bilgi eksikliklerini, enerji işbirliğinin/hizmetlerinin daha geniş bir alana yayılması karşısında önemli bir engel olarak görmektedir. Bu nedenle S-PARCS’ın temel hedefi, fırsatlar hakkında paydaşları bilgilendirerek genel çözümler aracılığıyla bilgi eksikliklerini ele almak ve onları kendi işletmelerinin beklentilerini değerlendirmeye yönelik eğitmektir. Amaç– diğer amaçların yanı sıra- bir Takipçi Topluluğu kurup faaliyetlerini koordine etmesine yardımcı olmaktır.

Başarının ölçülmesi

Başarı şunlara göre değerlendirilir: şirket/ EVD/ enerji yöneticisi ve diğer paydaşlardaki ileri beceri/yetenek /yetkinliğe sahip kişi sayısı; kaç kişi internetteki IAT yardım kitine başvurdu, kaç atölye düzenlendi, atölyelere kaç kişi katıldı, enerji verimliliğini daha iyi anladığını düşünen kişi sayısı.

İş-Zaman Çizelgesi

Proje, ilk yıl Takipçi Topluluğu’nu kurarak yıl boyunca ilgili destekleme faaliyetine başladı. İlgili S-PARCS sonuçları elde edildiğinde (örneğin İP.3’teki IAT) etkileşimler yoğunlaşır ve projenin sonuna doğru zirve noktasına erişilecektir. Proje, karşılıklı elektronik postalarla ve izleme faaliyetleri ile izleyici topluluğunu projenin ömrünün ötesinde tutmayı planlıyor.