/* Cookies */ /* MailChimp */ /* Google Analytics */

Etkinlikler

S-PARCS Çalışma Programı, projenin net ve sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için tasarlanmış olan 7 adet iş paketinden (İP) oluşmaktadır.

İş paketi (İP)

IP1‘de, enerji alanında işbirliğini sağlamak için bütünsel ve yapılandırılmış bir analize yer verilmiştir. Ayrıca bu paket, teknik meseleleri hatta bundan daha önemli sayılabilecek teknik olmayan boyutları göz önüne alarak engeller ve fırsatlar matrisinin oluşturulmasını içerir. Bu iş paketinin sonunda proje ortakları, enerji işbirliğinin başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik gelecek vadeden çözümleri belirleyecekler ve bunların bir envanterini elde etmiş olacaklardır. Hizmetler ve işbirliği stratejilerini ve bunlarla ilgili sınır koşullarını tanımlamak için bu envanter verimlilik ve maliyet parametrelerini, nitel ve nicel göstergeleri içerecektir. S-PARCS’daki takipçi OSB ortakları, sonuçların uyumluluk, kullanılabilirlik ve uygulanabilirlik açısından incelenmesine imkan sağlayacaktır.

1. iş paketinin çıktıları 2. iş paketini doğrudan etkileyecektir. 2. iş paketinde, enerji işbirliği mekanizmaları ve ortak enerji hizmetlerinin kullanımı konusunda teknik ve teknik olmayan engellerin üstesinden gelmek için gerekli araçlar geliştirilecektir. Geliştirilen bu araçlar, S-PARCS öncü Endüstri Parkları‘nda belirlenen çözümlerin başarılı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştıracaktır. 2. iş paketi yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde yasal, mevzuata ilişkin ve standartlaştırma konularını dikkate alacak ve böylece S-PARCS çözümlerinin hemen uygulanmasını sağlayacaktır. Geliştirilmiş S-PARCS araçlarının tekrarlanabilirliğinin sağlanması projenin ana hedeflerinden biridir.

S-PARCS‘ın 3. iş planında, enerji işbirliği ve karşılıklı hizmetlerin sağlanması, sahaya özgü potansiyellerin ön değerlendirmesini yapmak için, endüstriyel bölge yöneticilerine ve bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik Endüstriyel Bölge Hizmeti Ön Değerlendirme Aracı (IAT) geliştirilecek, test edilecek ve piyasaya sürülecektir. IAT bir çevrimiçi yazılım aracı olarak dizayn edilmiş olup, bölgedeki enerji hizmetlerinden son kullanıcı olarak faydalanan işletmelerin enerji kullanım bilgilerini derleyerek; temel verileri, yani mevcut hizmetlerin sunuluş biçimlerini ve bunların ilgili parametrelerini (enerji taşıyıcıları, spesifik talep modeli, vb.) tanımlayarak; enerji işbirliği ve ortak enerji hizmeti kullanımı için gerekli çerçeve parametrelerini ve saha koşullarını belirleyerek; son olarak sahadaki işletmeler arasında enerji işbirliği kurulması ve ortak enerji hizmetlerinin kapsamını genişletmeye çalışarak bölge yönetimini destekler. Bu paket ayrıca IAT’ın proje sonrası kullanımının uygunluğunu garanti etmek amacıyla oluşturulmuş bir görev de içerir.

4. iş paketi, İP1, İP2 ve İP3’teki tüm faaliyetleri dikkate alacak ve ilgili görevlerin sonuçlarına göre oluşturulacaktır. İP4‘de, bölgeleri değerlendirmek için bir çerçeve oluşturulacak ve S-PARCS’taki 5 öncü OSB‘nde tüm paydaşlar tarafından yürütülen faaliyetler koordine edilecektir. Oluşturulan bu çerçeve, elde edilen sonuçlarla daha büyük ölçekte genellemeler yapılmasını sağlayarak, sahaya özgü değerlendirmelerin mukayese edilebilirliğini ve elde edilen sonuçların tekrarlanabilirliğini arttıracaktır. Bunlara ek olarak, tüm sonuçlar İP3’te geliştirilen IAT’nin ince ayarında kullanılacaktır. S-PARCS gücünü; yenilikçi ve aktif endüstri bölgelerinde yer alan, enerji verimliliğindeki artışı, işbirliğini ve enerji hizmetlerinin ortak kullanılmasını önemli bulan işletmelerin aktif ve doğrudan katılımından almaktadır.

5. iş paketinde, ilk dört çalışma paketinde geliştirilen çözümler ve araçlar endüstri bölgelerinde denenecek, geliştirilecek ve S-PARCS yaklaşımlarının uygulanabilirliği incelenecektir.

6. iş paketinde sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılması için endüstriyel bölgeler, bu bölgelerdeki işletmeler ve projeye dahil olmayan diğer ilgili piyasa paydaşlarıyla proje sonuçları paylaşılacaktır. Proje sonuçlarının kullanılması stratejisi, geliştirilen araçların ve iş modellerinin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Böylece olabildiğince çok paydaşa; çok sayıda şirket, enerji hizmeti veren şirketler, endüstri bölgeleri yöneticileri ve diğer paydaşlara ulaşılacak ve bu paydaşların enerji işbirliği olanakları ile ilgili yetkinlikleri ve becerileri arttırılacaktır.

7. iş paketi, S-PARCS proje yönetimi iş paketi olup ; GANTT, finansal izleme gibi proje uygulamaları ile Avrupa Komisyonu ile ilişkilerin takibini kapsamaktadır.